Huisregels LDS

Het volgende document hangt op een opvallende plaats in elke centrum voor familiegeschiedenis (FHC).

Beleid inzake het gebruik van de verzamelingen van de bibliotheek voor familie geschiedenis

De bibliotheek voor familiegeschiedenis verzamelt gegevens (in de vorm van microfilm, manuscript, computerbestand, audiovisueel materiaal enz.) om. het publiek en zijn vertegenwoordigers te helpen bij hun familiehistorisch onderzoek.

Velen hebben hun gegevens aan de bibliotheek toevertrouwd. Het is de bibliotheek er veel aan gelegen dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom wil zij haar verzamelingen beschermen tegen ongepast en onbevoegd gebruik van de desbetreffende gegevens.

Elke vorm van gebruik van de namen en adressen van inzenders, of van enige andere gegevens uit de verzamelingen, ten behoeve van verkoopacties of om betaalde diensten aan te bieden, is verboden. Overtreders van dit beleid, en hun organisatie, zal de toegang tot de bibliotheek worden ontzegd. Bovendien kunnen ze gerechtelijk vervolgd worden.

Enkele voorbeelden van onbevoegd gebruik van de verzamelingen zijn:

 • Het samenstellen en gebruiken van mailinglijsten aan de hand van de namen, adressen en telefoonnummers van mensen die gegevens aan het Ancestral File of Family Registry hebben overgedragen, met als doel om hun genealogische produkten of diensten te verkopen.
 • Betaald onderzoek verrichten in de databanken zonder de klanten ervan op de hoogte te stellen dat dergelijke gegevens hel bezit van de bibliotheek zijn en gratis verkrijgbaar zijn. (Het adverteren van dergelijke diensten is ongepast als dat het publiek doet geloven dat de gegevens uitsluitend via de desbetreffende firma te krijgen zijn, of dat het een particuliere bron is die alleen toegankelijk is voor betaalde onderzoekers.)

Deze beleidslijn heeft niet de bedoeling de relatie te verstoren tussen een beroepsgenealoog en een klant die van zijn diensten gebruik maakt.

Enkele voorbeelden van gepast gebruik van de verzamelingen zijn:

 • Onderzoek doen voor klanten.
 • De Family Registry of de International Genealogical Index gebruiken om contact met iemand op te nemen voor het uitwisselen van gegevens, in tegenstelling tot grootscheepse mailings met commerciële doeleinden.

Microfilms en -fiches van de FHC mogen niet buiten de FHC’s gebruikt worden. Overtreding van deze regel kan leiden tot juridische problemen voor de kerk.

Daarnaast zijn er wat voor de hand liggende regels:

 • Maak vooraf een afspraak en meld u aan bij binnenkomst
 • De FHC bevindt zich in een kerk houd daar rekening mee alstublieft
 • Laat uw werkplek schoon en opgeruimd achter en vergeet niet uw PC af te sluiten voor u weggaat
 • Het kan best gezellig worden maar ook in een FHC geldt hetzelfde als een archief of bibliotheek, niet te luid

In verband met Cornona zijn er een aantal extra regels:

 • Volg de aangegeven looproute
 • Desinfecteer uw handen voordat uw naar uw werkplek gaat
 • Begeef u alleen in de ruimte waarin u werkt
 • Er mag slechts één persoon per keer naar het toilet
 • Draag een mondkapje
 • Raak niet onnodig van alles aan
 • Hou anderhalve meter afstand, de werkplekken zijn op deze afstand ingesteld

Voor meer informatie zie de pagina Gebruiksvoorwaarden FamilySearch op de website van de LDS.