Familie ‘Beingsick’

#3041
Anonymous
Guest

Dank, Dennis! Ik vond in de historische kranten een aardige reeks familieberichten etc., meerendeels daterend van de periode 1900-1915, en met verschillende spellingen van de naam.

In de het nieuwe adresboek van geheel NI vond ik een lange reeks vermeldingen van de naam Beingsick, maar het KIT system werkt niet meer volledig: de view details functie faalt helaas. Toch kan ik met wat moeite het een en ander lezen.

Interessante stukjes informatie zijn:

1) In Roosje Roos:
Overledene: Ferdinand Beingsik
Plaats: Semarang
Datum: 10-10-1857
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1859/622
________________________________________
Overledene: Wilhelmina Beingsik ()
Plaats: Semarang
Datum: 04-03-1861
Opmerking(en): Eerste Bijregister
RA jaar/bladzij: 1862/81

Overledene: Harry Beingsiek (man)
Plaats (afdeling): (Amboina)
Datum: 24-04-1889
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1891/419

2) Bataviaasch handelsblad 02-06-1874, Dag (zie laatste regels hieronder)
SOERABAYA, 26 Mei. Men schrijft ons van Banda dato 6 dezer: Die het dichtst bij het vuur zitten, warmen zich het best. Als een gevolgtrekking daarop kan men te Banda wel zeggen zeer ver van het vuur verwijderd te zijn. Met alles, uitgenomen de verpondingsbelasting, gaat het hier een slakkengang; zaken voor den Raad van Justitie, die elders in 4, hoogstens 6 weken zijn beslist, loopen hier V/2 jaar, boedelscheidingen bij vonnis van den Raad aan den notaris ad interim opgedragen, blijven bij dien notaris meer dan een jaar liggen zonder dat er aan gedacht wordt die zaken te behandelen, zoo dat nu reeds bij een dergelijke perkr.ra 2 erfgenamen zijn overleden, waardoor de zaak daardoor nog ingewikkelder wordt. Met de politie is het allertreurigst, diefstallen zijn aan de orde van den dag, zonder dat er een weinig moeite gedaan wordt de dieven op te sporen, want hoe is het anders mogelijk bij eene goede kontróle, dat die dieven en ook weggeloopen kontraktanten van het eiland Neira kunnen vluchten zonder gevat te worden P Doch men moet bekennen dat niet geheel de schuld aan onzen assistent-resident is gelegen, daar die ambtenaar buiten zijne hoofdbetrekking nog wel 10 andere bijbetrekkingen heeft, die elk afzonderlijk hunne korrespondentie en administratie vereischen. Wij hopen hier algemeen dat door de Regeering hierin eene verandering zal worden gebracht, want zoo blijven kan het niet. Daar Banda weder getoond heeft ‘s Lands dienaren niet te vergeten, zoo hopen wij dat ook de Regeering Banda niet zal vergeten, dit blijkt uit het ondervolgende. De Rederijkerskamer Adeka heeft eene voorstelling gegeven ten behoeve van de verminkte en nagelaten betrekkingen der gesneuvelden uit den laatsten oorlog tegen Atchin en van deze voorstelling is ruim / 800 ingezameld. Door den alhier tijdelijk verblijfhoudenden fotograaf Henry Beingsik, is eene akrobatiesche en gymnastiesche voorstelling gegeven voor datzelfde doel, daarvan is gezameld ruim ƒ 200; deze gelden worden per deze mail naar Java verzonden. (Soer. Cottr.)

3) op http://www.brouwertree.com/langgene7.html:
BURGERLIJKE STAND – HUWELIJKEN TE MENADO.
27 Maart 1875 Henrij Beingsick met Sarah Theodora Walsen.

4) Bataviaasch Nieuwsblad 1892 – 10 – 08
OPROEPINGEN VAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN.
29 Oct. door C. W. Walsen, Amoerang deb. en cred wijlen H. Beingsick en S. Th. Beingsick Walsen rek. en verantw.

5)http://bremerniedeck.wordpress.com/2006/01/10/familie-bremer-beingsick/
Familie Bremer – Beingsick
Een foto van Wilhelmina Beingsick, geb Ternate 13 Feb 1878, tesamen met haar man Hessel Gijsbert Bremer, geb Nijmegen 18 Dec 1869.

6) Bataviaasch nieuwsblad – 27-06-1904, Dag
Op 8 dezer overleed te Menado Mevrouw de Wed. M. A. WALSEN geb. Bowie oud 85 jaar. Diep betreurd door hare kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134

Verdere onderzoeksvragen:

Waren de Semarangse Ferdinand en Wilhelmina broer en zus?

Waren zij in Indie geboren?

Waren Harry en Henrij 1 en dezelfde persoon?

Trouwde Henrij met Sarah op Ternate?

Kan het zijn dat de op Ternate geboren Wilhelmina een dochter was van Henrij en Sarah?

Antwoorden op deze vragen zijn vrij waarschijnlijk in de regeringsalmanakken te vinden. Helaas heb ik mijn set DVDs niet hier in Jakarta.