Familie ‘Beingsick’

#3087
Anonymous
Guest

Zie kranten berichten hieronder. Rappange was eerst militair: Aankomst in Augustus 1907 en plaatsing in Magelang. Naar Aceh in Dec. 1908. Waarschijnlijk aldaar tot hij in Dec 1910/Jan 1911 in Pasoeroen geplaatst wordt als administrateur bij het G. Pandhuis bedrijf. Het daarop volgende krantebericht waarin zijn naam voorkomt is dat van de geboorte in Sep 1911 van Berendina.

Waar ontmoette hij Adele Beingsick? In Magelang, voordat hij in 1908 naar Aceh ging? In 1911, bij terugkomst uit Aceh, wellicht reizende via Batavia? Anders?

================================================================
1) Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 21-08-1907, Dag
Militaria: De uit Nederland aangekomen adjudantonder-officier Rappange, no. 62469, is ingedeeld bö het tweede depot bataillon. — De uit Nederland aangekomen sergeant Linszen, no. 62422, is ingedeeld bö het tweede bataillon infanterie.

RK Opm: Uit het volgende bericht volgt dat het tweede depot batallion was gelegerd in Magelang.

===================================================
2) Soerabaijasch handelsblad – 26-11-1907, Dag
Overgeplaatst van het 10de bataljon te Weltevreden naar het 13de bataljon te Soerabaja de idem de Blauw } van het subsistentenkader te Soerabaja naar het 21e bataljon te Magelang de idem Mind»rrcan j van het lste bataljon te Magelang naar het 2de depotbataljon aldaar de adjudantonderofficier Juenker) van het 2de depotbataljon te Magelang naar het lste bataljon aldaar de idem Rappange. van het Ode bataljon te Tjimahi naar het 2de depotbataljon „te Magelang de idem Van Heel. Verloven i Verleend twee maanden Terloi naa* Malang en Salatiga aan den kapitein der infanterie Fischer, Verlengd met een jmaand het Terlof naar Bataviai verleend aan den 2den luitenant der Infanterie Van Èij idem naar Malang aan den onderluitenant Van Boxtel. Verleend een halve maand Terloi naar Batavia van den anlitenUreiident van Bangll Kruseman.

=======================================================
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 28-11-1907, Dag
Militaria: Overgeplaatst van het Ie bataljon infanterie naar het 2e depotbataljon de adjudantonderofficier Junker, no. 61600; van het 2e depotbataljon naar bet Ie bataljon infanterie, de adjudant-onderofficier Rappange, no. 62469.

RK Opm: Uit het voorgaande bericht volgt dat het eerste batallion infanterie was gelegerd in Magelang.

====================================

Bataviaasch nieuwsblad – 21-12-1908, Dag
Militaria.—De kapitein intendant MO. Boon, is dezer dagen gestaagd in het examen ia de soedaneesoha taal eu zal daarvoor eene graüticatle van f 500 ontvangen. De lo luitenant der infanterie Th. H. L. Gerth van Wijke zal 12 December 1908 per stoomschip Rembrand t vaa verlof naar loösë terngkeeren. De adjunct onderofficier der infanterie Rappange van het Ie bataljon infanterie is overgeplaatst naar de troepenmacht in Atjeh ter andere indeeling.

==================================

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 11-01-1911, Dag
Personalia. —De administrateur van het gouvernements pandhuis te Poerwokerto C. Croes, is naar het pandhuis te Bandongan (Magelang) overgeplaatst. — Benoemd tot adjunct administrateur bij net gouvernements pandhuis teKoetoardjo W. A. de Ceuninck van Capelle, thans klerk bij den post- en telegraafdienst. — Benoemd tot adjunct administrateur bij het gouvernements pandhuis te Pasoeroean H. P. J. Rappange, adjudant onderofficier bij het leger.