Familie ‘Beingsick’

#3220
Anonymous
Guest

Beste Ad,

Inderdaad heb ik in Jakarta mevrouw Amelsen leren kennen. Als ik 12-15 januari nog in Jakarta ben moeten we zeker elkaar ontmoeten. Helaas is de kans groot dat ik rond die tijd al voor mijn werk in het buitenland zal zijn. U kunt mij contacten op rudi@netnam.org.vn.

Wat leuk dat U naar Nieuw Guinea gaat! Daar heeft de familie Beingsick een bijzondere link mee zoals ik zeer recentelijk heb uitgevonden. Over toeval gesproken….

Hebt U Draft 4 van de notitie kunnen downloaden van dit forum (zie voorgaande discussie bijdragen)? Zie die draft om meer over de volgende personen te lezen:

– Henrij Beingsick en Sarah Theodora Walsen waren de ouders van Adele Beingsick, uw grootmoeder.

– Sarah was een dochter van Bernardus Walsen en Mary Ann Bowie

– Bernardus had een zus Henriette Walsen, geboren ca 1809, die in 1838 te Menado trouwde met ene Arnoldus Johannes van Delden (AJvD).

Hieronder een paragraaf uit de first draft tekst mbt AJvD:

====================
Arnoldus Johannes van Delden (geboren te Goor 1804, overladen te Utrecht op 12/06/1885)

In 1827 en 1828 bekleedt AJ Van Delden in het bestuur te Menado drie functies, tegelijkertijd: (i) Kommies bij den Magistraat, (ii) Griffier bij de Raad van Justitie, en (iii) Fiskaal bij de Landraad [1828:46;1829:A49].

In 1828 werd Van Delden beroemd. Hij werd benoemd tot ‘Kommissaris voor Nieuw-Guinea’, dat administratief onder het Gouvernement der Molukse Eilanden’ viel, maar waarover aan de westerse wereld nog maar zeer weinig bekend was. Hij kreeg van Gouverneur Merkus de opdracht om in naam van de Koning der Nederlanden een deel van het reuzachtige eiland Nieuw-Guinea te claimen. Men was bang dat als dat nu niet gedaan zou worden, de Engelsen dat binnenkort zouden doen. Zijn proclamatie, en daarmee ook zijn naam, kregen wereldwijde bekendheid want verschenen in de vele publikaties over de ontdekking en openlegging van Nieuw-Guinea.

Er werd tot dat einde een expeditie gelanceerd met het doel een militair steunpunt op te richten en tevens enig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. A.J. van Delden, regeringscommissaris, kreeg de leiding over de operatie. Dr. H.C. Macklot had de leiding over het wetenschappelijk onderzoek door leden van de Natuurkundige Commissie. Kapitein-luitenant-ter-zee J.J. Steenboom voerde het commando over het korvet Zr Ms Triton. Ook de brik Iris nam deel.

Tijdens de korte reis van Zr. Ms. korvet Triton en de bark Iris langs de kust van Nieuw-Guinea werden enige belangrijke waarnemingen gedaan ten aanzien van de geografie, de natuurlijke historie en de zeevaartkunde. Men hoopte indertijd dat een duurzaam verblijf van een Nederlandse bezetting op het eiland aanleiding zou geven tot belangrijke ontdekkingen en onder meer tot een bepaald onderzoek omtrent de Dourga-rivier; men dacht dat uit zo’n onderzoek zou kunnen blijken dat deze rivier een zee-engte zou kunnen zijn, die het zuidwestelijk gedeelte van Nieuw-Guinea tot een afzonderlijk eiland vormde.[9] Het verblijf te Lobo duurde bijna twee maanden omdat de bemanning van de Triton moest helpen bij de bouw van het fort dat bestond uit houten gebouwen omgeven door een dubbele palissade. Het fort kreeg de naam Fort Du Bus.

Op de 24ste augustus 1828, ter gelegenheid van de viering van de geboortedag van de koning, werd de Nederlandse vlag er geplant. Dat ging onder de afkondiging van een plechtige proclamatie:

“Door de Koning is bevolen, de in bezit name van de kust van Guinea, van de 141ste graad van Greenwich op de zuidkust en van daar west- en noordwaarts, tot de Kaap de Goede Hoop, op de noordkust gelegen. Zo is het dat ik, Arnoldus Johannes van Delden, als daartoe door de gouverneur van de Molukse Eilanden krachtens resolutie van Zijne Excellentie de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in Rade d.d. 31 december 1827, litt. U, geautoriseerd, hier in het openbaar en in het bijzijn van de commandanten van Zr. Ms. korvet Triton. de brik Sirra en de schoener Iris en de heren officieren van gemelde bodems, de commandant en officieren van het detachement militairen, de heren ambtenaren, uitmakend de commissie voor Natuurkundig Onderzoek en daarnaast de equipage en de manschappen van Zr. Ms. vaartuigen en het eerder genoemde detachement, verklaart in naam en vanwege Z.M. de Koning der Nederlanden, bij deze plechtig bezit te nemen van dat gedeelte van Nieuw Guinea en de landen daarbinnen liggend, beginnend vanaf de 141ste graad lengte van Greenwich op de zuidkust en van daar west, noordwest en noordwaarts tot de Kaap de Goede Hoop, op de noordkust gelegen, met uitzondering van de rechten die de sultan van Tidore op de districten van Masary, Karondefer, Ambarssura en Amberpon zou mogen hebben. Aldus gedaan op 24 augustus 1828. W.g. Van Delden.”