Familieregering

18
2709
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Uit: Sumatra-Courant van 25 september 1875.

Pereira Familieregering 1 Sumatra-Courant van 25 sept. 1875

Pereira Familieregering 2 Sumatra-Courant van 25 sept. 1875

Hieronder is een – verre van volledig – overzicht opgenomen van de directe nakomelingen van Francisco José Pereira, de ‘stamvader van de familieregering’. We weten waar en wanneer hij werd geboren, dank zij deel 6 uit de reeks Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging (1993), getiteld Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. De gegevens in dit deel vormden een belangrijke bron voor het onderstaande genealogische overzicht.

Het graf van Pereira bevond zich destijds, samen met dat van een aantal naamgenoten op de Europese begraafplaats te Bandjermasin. Gesproken wordt hier over ‘destijds’, aangezien de beschrijving van de opgenomen graven dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw en de redactie van Asal Oesoel onbekend is met de huidige toestand van deze begraafplaats.

Iedereen die meer weet over de nakomelingen van Francisco José Pereira is bij deze van harte uitgenodigd dit aan de redactie te laten weten.

 1. Francisco José Pereira, geb. Macao 28 okt. 1786, posthouder te Marbahan (Zuider- en Oosterafdeling van Borneao), op de inwonerslijst van Bandjermasin (1840-1844), overl. Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 12 (aangegeven 13) okt. 1843 (oproeping van zijn debiteuren en crediteuren in: Javasche Courant van 15 nov. 1843).

Zijn bekende zoons:

 1. Antonio, volgt IIa.
 2. (J.F. =) Joseph Pereira, posthouder te Kween, overl. Bandjermasin 4 aug. 1885, tr. 1e Bandjermasin 9 nov. 1861 Maria Eman, overl. Bandjermasin 6 jan. 1869; tr. 2e Bandjermasin 9 maart 1872 Paulina Susanna Israël, geb. Djokjakarta 24 april 1842, overl. Bandjermasin 4 jan. 1883, dr. van Johannes Bernardus Israël en de Chinese vrouw Alia en wed. van David Marcus Cohen. Hij had zes kinderen.
 3. Sewerino Pereira, geb. Bandjermasin 8 febr. 1837, overl. Bandjermasin 15 febr. 1837.
 4. (I.N. =) Jan Noari Pereira, geb. 8 juli 1842, klerk op het residentiebureau te Bandjermasin, overl. Bandjermasin 13 okt. 1913, tr. Bandjermasin 20 mei 1882 Kanta (inlandse vrouw). Had twee (vermoedelijk erkende) dochters (ex matre Kanta?).

Zijn bekende dochters:

 1. Florentina Francina Pereira, overl. Bandjermasin 7 maart 1922, tr. 1e Bandjermasin 11 aug. 1860 Adriaan Theodorus Dias, overl. Bandjermasin 5 okt. 1864; tr. 2e Bandjermasin 13 jan. 1872 Jan Baptist Steenberghs, klerk op het residentiekantoor te Bandjermasin, vermoedelijk een zoon of kleinzoon van: Jan Baptiste Steenberghs, geb. Elsene 14 aug. 1803 (zn. van Jan Steenberghs en Lucia Matheijs), soldaat bij het 3e bataljon veldartillerie 17 sept. 1828, geplaatst bij het algemeen depot der landmacht 17 aug. 1829, geëmbarkeerd a/b van het schip “Henriette Klazina” met bestemming Nederlandsch-Indië 30 sept. 1829, overl. Bandjermasin 8 juli 1864.
 2. Louisiana Francina Pereira, overl. Bandjermasin 18 aug. 1916, tr. Bandjermasin 12 sept. 1857 John Thomas de Aquino, werkzaam in de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, magazijnmeester van de kolenmijnen Oranje-Nassau (Pengaron) -1870 en Pelarang (Koetei) 1870, overl. bij het vergaan van de kruiskotter nr. 9 ter hoogte van de monding van de Koetei-rivier jan. 1871 (Java-Bode van 12 jan. 1871; Sumatra-Courant van 8 febr. 1871.). Uit dit huwelijk nageslacht.
 3. Angelika Francina, volgt IIb.
 4. Francina Maria, volgt IIc.
 5. Anna Maria, volgt IId.
 6. Rosa Maria, volgt IIe.

IIa. Antonio Pereira, geb. residentie Zuid- en Oostkust van Borneo (Bandjermasin) 4 (aangegeven 5) april 1831, klerk bij de eerstaanwezend waterstaatsambtenaar te Bandjermasin -1871, overl. Bandjermasin 8 aug. 1899, tr. Bandjermasin 31 juli 1855 Johanna Rederika Mallien, geb. Bandjermasin 29 maart 1837 (volgens haar grafschrift 2 okt. 1830), overl. Bandjermasin 13 sept. 1894, dr. van Johannis Ferdinand Mallien.

Uit dit huwelijk zeven kinderen, w.o.:

 1. Charlotte Maria Francina Pereira, geb. Bandjermasin 3 nov. 1854, overl. Bandjermasin 31 maart 1877, tr. Bandjermasin 3 juni 1876 Gustave Jozef Beaupain.
 2. Herman Francisco Pereira, geb. Bandjermasin 26 aug. 1856.
 3. Francina Maria Pereira, geb. Bandjermasin 25 juni 1858.
 4. Catharina Louisa Pereira, geb. Bandjermasin 4 april 1859, overl. Bandjermasin 2 aug. 1921, tr. Bandjermasin 12 april 1879 Gustave Josef Beaupain.
 5. Antonie Francisco Pereira, geb. Bandjermasin 4 april 1859 (2-ling met de voorgaande), overl. Bandjermasin 9 mei 1861.

IIb. Angelika Francina Pereira, tr. Bandjermasin 29 april 1851 Anthonij Henricus Stephanus Hennevelt, tweede (1842-1844) en eerste (1845-1847) gezaghebber bij de gouvernements schoeners en kruisboten, [civiel] gezaghebber, achtereenvolgens te Kottawaringin 1847-(1850) en Sampit en de Zuidkust (1851-1852) (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo), overl. Bandjermasin 24 okt. 1852.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Gerardus Antonie Hennevelt, geb. Pontianak (Westkust van Borneo) 16 febr. 1842, klerk op het residentiekantoor te Bandjermasin, overl. Bandjermasin 21 febr. 1904, tr. Bandjermasin 17 juni 1865 Antoinetta Pattiwael (generatie IIe, 1).
 2. Antoinetta Maria Theresia Hennevelt, geb. Bandjermasin 17 dec. 1843, tr. Bandjermasin 3 mei 1860 Anthonie Eman, commies op het residentiekantoor te Bandjermasin, overl. Bangil (Pasoeroean) 31 aug. 1903, hij hertr. Bangil 26 juni 1901 Mas Adjeng Ginah.
 3. Catharina Hendrina Hennevelt, geb. Bandjermasin 7 aug. 1847, tr. Bandjermasin 26 mei 1866 Bouwe Engelbregt Broers, ambtenaar, toegevoegd aan de resident te Bandjermasin, met verlof in Europa, overl. Soerabaja 14 dec. 1894.
 4. Angelica Albertina Hennevelt, overl. Bandjermasin 30 okt. 1878, tr. Bandjermasin 21 sept. 1861 Johannes Frederik Wolff, geb. Bandjermasin 15 okt. 1840, posthouder te Schans van Thuijl, zn. van Johannes Pieter Wolff.

IIc. Francina Maria Pereira, overl. Bandjermasin 27 april 1846, tr. Carel Willem van der Linden, geb. 10 dec. 1797, ambtenaar, overl. Bandjermasin 23 jan. 1880, [wedr. van Geertruida Jacomina de Bruin?], hij hertr. Bandjermasin 20 mei 1849 Margaretha Sembiang.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Maria van der Linden, als wed. op de inwonerslijst van Bandjermasin (1881-1883), tr. Bandjermasin 26 juni 1850 (de bruidegom met de familienaam Eemans) Johannes Eman, geb. 27 aug. 1830, magazijnmeester van een steenkolenmijn, overl. Bandjermasin 11 (begr. 12) okt. 1880.
 2. Katharina Louisa van der Linden, geb. Bandjermasin 10 dec. 1841, overl. Soerabaja 15 nov. 1868.
 3. Jan Frederik Martinus van der Linden, geb. Bandjermasin 24 nov. 1843, klerk op het residentiekantoor te Bandjermasin, overl. Bandjermasin 20 sept. 1916, tr. Bandjermasin 11 okt. 1862 Lucia Francina Maria Scheffer, geb. Bandjermasin 28 juni 1843, erkend door Johannis Mathijs Scheffer (zie bij generatie I, 9).

IId. Anna Maria Pereira, overl. Bandjermasin 23 jan. 1885, tr. Bandjermasin 6 dec. 1856 Johannis Mathijs Scheffer, overl. Bandjermasin 27 mei 1863.

Uit dit huwelijk:

 1. Henri Lodewijk Alexander Scheffer, geb. Bandjermasin 7 sept. 1858, klerk bij de controleur te Rantau (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo), idem bij de controleur te Koeala Kapoes (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo (1899), overl. Bandjermasin 19 okt. 1915, tr. Bandjermasin 31 dec. 1876 Geertruida Maria van der Linden, geb. Bandjermasin 24 okt. 1858, overl. Bandjermasin 9 mei 1917.
 2. Theresia Maria Albertina Scheffer, geb. Bandjermasin 7 dec. 1861, overl. Rantau 25 nov. 1872.

IIe. Rosa Maria Pereira, overl. Bandjermasin 22 jan. 1859, tr. Bandjermasin 20 jan. 1859 Frans Jacobus Patiwael, overl. Bandjermasin 13 jan. 1869.

Zijn erkende kinderen (ex matre Rosa Maria Pereira?):

 1. Antoinetta Patiwael, geb. Bandjermasin 11 aug. 1849, tr. Bandjermasin 17 juni 1865 Hermanus Gerardus Antonie Hennevelt (generatie IIb, 1).
 2. Maria Francina Patiwael, geb. Bandjermasin 9 dec. 1851, overl. Pengaron (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 13 febr. 1877, tr. Pengaron 8 april 1876 Johannis Gerardus Nolte, overl. Bandjermasin 25 okt. 1881.
 3. Francina Maria Patiwael, geb. Bandjermasin 17 mei 1853, overl. Soekaboemi 27 mei 1916, tr. Bandjermasin 22 nov. 1870 Simon Broers, geb. 1844/1845, machinist bij de civiele marine, overl. Batavia 16 maart 1897 (Bataviaasch Nieuwsblad van 18 maart 1897).
 4. Anna Catharina Patiwael, geb. Bandjermasin 23 juli 1855, overl. Batavia 1 nov. 1901, tr. Bandjermasin 29 mei 1871 Johannis Franciscus van Goch, klerk op het residentiekantoor te Bandjermasin, overl. Batavia 8 nov. 1881 (aan de cholera) (Java-Bode van 16 dec. 1881).Uit dit huwelijk vijf kinderen.
 5. Carel Patiwael, geb. Bandjermasin 28 febr. 1857, tr. Koeala Kapoes (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 5 april 1879 Betje van Deasen.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

18 REACTIES

 1. Opmerkingen, aanvullingen en vragen
  1. Francisco José Pereira is overleden op 13-10-1843 in Bandjermasin, 56 jaar oud. Ik vraag mij af of Raphaël Maria Pereira, geboren omstreeks 1813 in Macao en overleden op 28-07-1881 in Semarang, 68 jaar oud, gehuwd met Adriana Meintje van Casand, ook een zoon was van Francisco José. Of was Raphaël Maria misschien een jongere broer?

  2. Bij zijn zoon Joseph Frans Pereira, overleden op 04-08-1885 in Bandjermasin staat vermeld dat hij 6 kinderen had. Een daarvan was Frans Joseph Pereira is geboren op 21-11-1860 in Bandjermasin, maar ik zou graag de namen van de andere 5 kinderen weten. Ik heb enkele namen gevonden, maar ik weet niet of dat kinderen zijn van Joseph Frans en Maria Eman. Wie kan mij helpen?
  Ik vond onderstaande kinderen, geboren in Bandjermasin, maar dat kunnen niet allemaal hun kinderen zijn:
  – Elisabeth Theodora Pereira, geboren 24-11-1856
  – Paulina Maria Pereira, geboren 17-12-1858
  – Francisco Theodorus Johannes Pereira, geboren 05-06-1863
  – Anna Maria Pereira, geboren 06-03-1863
  – Johannes Francisco Pereira, geboren 16-10-1864 en overleden 22-10-1864
  – Francisco Adolf Pereira, geboren 08-12-1865
  – Henriette Theodora Pereira, geboren 05-11-1866
  – Francina Josephina Pereira, geboren 27-03-1867
  – Adrianus Albertus Franciscus Pereira, geboren 25-06-1868
  – Angelica Francina Albertina Pereira, geboren 10-11-1868
  Wie weet wel wie de ouders van bovenstaande kinderen zijn?
  3. Bij zijn bekende zoons wordt genoemd 4. Jan Noarie. Deze Jan Noarie trouwde ook, 53 jaar oud, op 12-02-1896 in Bandjermasin met Helena.

  4. Bij IIa (Antonio Pereira) worden 5 kinderen genoemd.
  a. Herman Francisco Pereira trouwde, 33 jaar oud, op 23-11-1889 in Bandjermasin met Dimah (Sara Margareta).
  b. Er waren ook nog:
  – Carel Francisco Pereira, geboren op 11-01-1853 in Bandjermasin. Carel trouwde, 36 jaar oud, op 23-11-1889 in Bandjermasin met (Susanne Rosalia) Lie Giok Nio.
  – Philip Francisco Pereira is geboren op 08-10-1869. Philip trouwde, 25 jaar oud, op 12-01-1895 in Bandjermasin (Ned. Indië) met Esther Eleonora Paulus.

  5. Bij IIb (Angelika Francina Pereira). :
  – Catharina Hendrina Hennevelt is geboren op 07-08-1847 in Bandjermasin en overleden op 01-08-1900 in Soerabaja. Zij trouwde met met Bouwe Engelbregt Broers, 23 jaar oud. Bouwe is geboren op 16-03-1843 in Den Helder en overleden op 14-12-1894 in Soerabaja.
  – Angelica Albertina Hennevelt is geboren op 21-09-1845 in Sambas en overleden op 30-10-1878 in Bandjermasin. Zij trouwde met Johannes Frederik Wolff. Johannes is geboren op 15-10-1840 in Bandjermasin en overleden op 24-12-1904 in Nandjoek.
  6. Bij IId (Anna Maria Pereira) worden 2 kinderen genoemd. Volgens mij hoort daar ook bij: Lucia Francina Maria Scheffer, geboren op 28-06-1843 in Bandjermasin. Zij trouwde met Jan Frederik Martinus van der Linden, zoon van Francina Maria Pereira en Carel Willem van der Linden.

 2. Beste,

  Ik heb een overzicht van de nakomelingen van zijn zoon Frans Joseph Pereira, als u geinteresseerd ben kan ik het scannen en jullie toesturen. Ik ben nu 8e generatie afstammeling van FJ Pereira.

  • Beste Debby,
   Graag ontvang ik dat overzicht. Ik heb wel een aantal gegevens maar met die aanvullingen doet u mij een groot plezier. Alvast mijn dank.
   Met vriendelijke groet,
   Hans van der Heijden

  • Beste Debby,
   Ik zoek ook ene Frans Joseph Pereira. Die van u is geboren op 21-11-1860, maar van die van mij weet ik niets. Alleen dat hij getrouwd was met Christina Carolina Bogaert. Weet u meer?

   • U vermeldt trouwens die geboortedatum niet. Die Frans Joseph van mij kreeg o.a. een zoon die Joseph Frans heette, geboren 11-6-1893 in Toeban en later getrouwd met een inlandse vrouw: Amisa Moehana. Huwelijk: 17-6-1925 in Batavia. Klinkt dat bekend?

 3. De gegevens die ik heb gelezen, zijn heel interesant. Ik zou graag wat meer willen
  weten over de “van der Lindens” die in de genoemde jaren in Banjermasin woonden. Ik ben een afstammeling van Carel Willem.van der Linden die ook in Banjermasin verbleef in de jaren die staan beschreven. Ik woon in de USA en kan mij niet veroorloven om naar Nederland te gaan. Daar mijn gezondheid niet toelaat.. Kan ik wat meer info over de familie van der Linden uit Banjermasin krijgen? De kosten krijg ik wel van U te horen
  Intussen , Met vriendelijke groet.
  George.van der Linden.

 4. Ik heb uit de nalatenschap nog een foto van ene Frans Pereira. De foto heeft een datum, nl. 4 november 1948. De persoon op deze foto is gekleed in uniform… Mijn vader heeft in Soerabaja het marinehospitaal bewaakt.

  • Beste Conny,

   In mijn gegevens heb ik een aantal keren de naam Franciscus en/of Frans Pereira. Als u nog meer informatie hebt kan ik u waarschijnlijk wel verder helpen.
   Met vriendelijke groet,

   Hans van der Heijden
   missiepost7@gmail.com

  • Beste mevrouw Conny,

   Ik ben zeer geïnteresseerd in een foto van Frans Pereira wellicht is het een van mijn voorvaderen.

   Ik ben een afstammeling van Marie Antoinette Pereira.

  • Beste mevrouw, kunt u mij de foto van Frans Pereira laten zien via messenger of iets dergelijks? Ik ben een afstammelinf van FJ Pereira

 5. L.S.;

  Ik ben onderzoeker op het gebied vd vorstendynastieen van Indonesie en getrouwd met een nakomeling vd laatste erkende sultan v Banjarmasin geheten Sultan Adam.Elke snipper info over deze dynastie alsmede fotoś v hun telgen zeer welkom.

  Hoogachtend:
  DP Tick
  kupang1960@gmail.com
  facebook: Donald Tick
  010-4603516

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.