Web master

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 151 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Bois d’Enghien #10930
  DennisWeb master
  Participant

  Dag M.,

  Zij ligt begraven te Soerabaja, begraafplaats Peneleh, vak A, straat 4 Oost, graf B 3321 (bron: Bronnenpublikatie IGV deel 10, pag. 35). De plaatsaanduidingen van het graf zijn volgens genoemde bronnenpublicatie.
  Zij deelt dit graf o.a. met Adolf Bois d’Enghien en zijn tweede echtgenote Wilhelmina Louise van Zutphen.

  Ik ben overigens wel benieuwd wat er in de geboorteakte van je oma staat. Ik neem aan dat in elk geval haar moeder Jeanne Caroline Rosbak werd genoemd. Ik maak uit je bericht op dat in haar geboorteakte de naam van de vader onvermeld bleef.
  Interessant in dit verband is de huwelijksakte van JC Rosbak met Bd’E. Daarin zou gestaan kunnen hebben dat de echtelieden tevens een dochter erkenden die dan door het huwelijk werd gewettigd. Het huwelijk vond plaats te Soerabaja op 4 juli 1922. Het huwelijksregister (hoofd- en bijregister) voor dat jaar is door de mormonen verfilmd (filmer. 1357837 item 7 blijkens informatie verschaft door Leo Janssen, https://igv.nl/wp-content/uploads/2018/03/soerabh.html).

  Vriendelijke groet,
  Roel
  (roeldeneve@kpnmail.nl)

  in reply to: JOHANNA MARIA SCHIFF #10923
  DennisWeb master
  Participant

  Dag Adriaan,

  Johanna Maria (geb. 9 juli 1880) en Frederik Hendrik (geb. 25 jan. 1878) Schiff werden te Klaten erkend in 1881/1882 (Naamlijst 1883, 291).
  Frederik Hendrik Schiff overleed te Soerabaja op 15 nov. 1927 (zn. van Severijn Daniel Schiff en [naam moeder in de akte niet genoemd], geboren Pekalongan, 49 jaar oud, e.v. Clara Sophie Winsser). Zie roosjeroos.
  Gevoeglijk mag worden aangenomen dat Severijn Daniel Schiff ook de vader van Johanna Maria was en dat zij en Frederik Hendrik een inlandse vrouw tot moeder hebben gehad.

  Mocht je nog meer over de familie Schiff willen weten, hoor ik het wel. Over deze familie heb ik het e.e.a. verzameld.

  Hartelijke groet,
  Roel.

  in reply to: Achternaam Nettur #10922
  DennisWeb master
  Participant

  Beste P. Gooskens,

  Dit is inderdaad een lastig geval. Je komt de naam nergens tegen (CBG, wiewaswie, militaire stamboeken (suppletiefolio’s, Oostindisch boek), VOC-opvarenden, Oost-Indische testamenten).

  Het heeft er i.d.d alle schijn van dat hier sprake is van naamsomkering en dat de ouders van Hendrik Nettur een heer Rutten is en een Aziatische vrouw. Hendrik is mogelijk rond 1790-1810 geboren. Zijn vader zal wellicht in VOC-dienst naar Indië zijn gekomen.

  Het enige dat ik nog kan bijdragen is een bericht in de Javasche Courant van 9 maart 1842 waarin M[aria] Nettur een weeskind wordt genoemd.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  Bericht Javasche Courant van 09-03-1842 betreffende Maria Nettur

  DennisWeb master
  Participant

  Beste Ed Zonneveld,

  AW werd samen met Louis Frans Waldt (geb. 29 maart 1877) te Cheribon erkend (Naamlijst 1883, 258). De geboorteaangifte en gelijktijdige erkenning van beide jongens vond vermoedelijk plaats tussen omstr. 13 dec. 1881 (de laatste wettige geboorte naar het schijnt vóór de vermelding van hun geboorte) en omstr. 28 febr. 1882 (de eerste wettige geboorte naar het schijnt na de vermelding van hun geboorte).

  Zouden hun ouders Johannes Albertus Waldt en (ongehuwd) de inlandse vrouw Asmia kunnen zijn? Dit ouderpaar liet op 4 jan. 1874 zes kinderen dopen (Bronnenpublikaties IGV deel 2, pag. 106).

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  PS: A.W. Waldt, overl. Cheribon 2 aug. 1941 (administratieve mededeling van overlijden in: Bataviaasch Nieuwsblad van 7 aug. 1941.

  in reply to: William Stavers 1765-1816 #10920
  DennisWeb master
  Participant

  Leuke foto van het schilderij.
  Maar ‘een familielid … te Engeland’ is een ter vage bronvermelding. Kan het wat preciezer?
  Is er verder nog iets te zeggen over de maker, het vervaardigingsjaar, de techniek?
  Roel de Neve.

  in reply to: Bois d’Enghien #10919
  DennisWeb master
  Participant

  Dag M.,

  Begraafplaats Peneleh, vak A, Straat 4 Oost, graf B 3321 (nummering volgens Bronnenpublikaties IGV deel 10).

  Vriendelijke groet,
  Roel.

  DennisWeb master
  Participant

  Dag Adriaan,

  Solo en Smith zijn voor de genealoog een lastige combinatie, zo niet onoverkomelijke horde.
  Kijk je op de inwonerlijst van Solo ten tijde van de geboorte van FB dan verschijnen er 15 Smithjes op je netvlies. Wordt je natuurlijk niet vrolijk van.
  FB lijkt een wettig kind te zijn. Voor zijn geboorte zijn er drie Smithbruidegoms: Johannes Albertus 1830 met Ertzinger (overl. 1877); Carel 1820 met Frederiks (overl. 1866); Johan Christoffel 1820 met Hedricht (overl. 1855). Gelet op de overlijdensjaren van de vrouwen kan elk van deze echtparen de ouders van FB zijn.

  De beste papieren lijkt het echtpaar Smith-Ertzinger te hebben. Bij de doop van mw. Smith-Ertzinger was een van de getuigen Johannes Bartholomeus Coenraad. Het is dus dus niet onlogisch te denken dat zij haar tweede(?) zoon naar haar doopvader heeft vernoemd. Haar oudste zoon kan zijn geweest Jacobus Christoffel, geb. Solo 19-11-1830 (overl. Solo 24-11-1832) en in dat geval vernoemd naar zijn grootmoeder maternel Jacob Ertzinger. Zijn tweede voornaam maakt het verleidelijk te veronderstellen dat zijn grootvader paternel de voornaam Christoffel heeft gedragen. Als je kijkt naar het aantal overleden Smithjes met die naam, zijn dat er nogal wat.

  Het bovenstaande is flinterdun bewijs, maar ik zou mijn kaarten met deze kanttekening vooralsnog toch op het echtpaar Smith-Ertzinger zetten.

  Succes verder,
  Roel.

  in reply to: Burgerlijke stand gegevens Djombang 1925 –1945 #8955
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Raoul van de Poll,

  Ik neem aan dat je vraag betrekking heeft op Bernard Alidaan van de Poll (geb. Breukelen 17 aug. 1884, overl. Bandoeng 10 dec. 1945), die te Semarang op 2 jan. 1915 trouwde met Johanna Cornelia Henriette Hellwig (zij vestigde zich na de scheiding te Batavia op het adres Goenoeng Sari-binnen 46, komende van Malang; zie: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 23 aug. 1927).

  Nederland’s Adelsboek (NA) 1999 vermeldt op pagina 317 bij Jkvr. Suzette Louise Meijer (geb. Soerakarta 16 okt. 1894, overl. Soerabaja omstr. 1951) dat zij voor de tweede keer trouwde (plaats en datum niet vermeld) met N.N. van der Poll (overl. tijdens de Tweede Wereldoorlog). De redactie van NA wist met dit huwelijk kennelijk ook geen raad. S.L. van de Poll (zonder titel), overleed Soerabaja in sept. 1950. Zie administratieve mededeling van overlijden in: Nieuwe Courant van 19 sept. 1950 (onder de kop Opgaven bs Soerabaja 11 t/m 16 sept. 1950): ‘S.L. van de Poll-geb. Meijer, vrouw’.

  De door jou genoemde Bert is vermoedelijk Bertus, geb. suikeronderneming Bedadoeng bij Baloeng (Paree) 26 aug. 1930. Zie zijn geboortebericht in: Soerabaiasch-Handelsblad van 30 aug. 1930: ‘De Heer en Mevrouw van de Poll geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Bertus’.

  Het huwelijk Van de Poll-Meijer is i.d.d. vooralsnog onvindbaar, maar als dat heeft plaatsgehad, was dit vermoedelijk in de residentie Soerabaja in 1927-1930.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve,
  redactie (redactie@igv.nl)

  in reply to: Familie Keijser #4627
  DennisWeb master
  Participant

  Henk, bedankt.

  in reply to: Radi Pati Pandji Soko Negoro #4626
  DennisWeb master
  Participant

  Geachte heer/mevrouw Parisius,

  Aangezien ik geïnteresseerd ben in verbintenissen van inheemse vrouwen “van stand” met Europeanen is mijn vraag of u iets meer zou kunnen en willen zeggen over de afstamming van uw overgrootmoeder. Hoe heette zij, wie waren haar ouders en wie was zij waar en wanneer getrouwd?

  Adipati is een ambtlijk predicaat, in midden-Java voorbehouden aan de rijksbestuurders van de soesoehoenan van Solo en de sultan van Djokjakarta, en in Oost-Java door het gouvernement t.b.v. de daar in functie zijnde regenten ingevoerd.

  Pandji is een adellijk prdicaat.

  Zie voor de inheemse titels: L.W.C. van den Berg, De inlandsche rangen en titels op Java en Madoera (den Haag 1902).

  Verder kan ik u aanbevelen kennis te nemen van het in twee delen verschenen artikel ‘Notes on Java’s Regent families’ van Heather Sutherland in het tijdschrift Indonesia (nr. 16, oktober 1973; en nr. 17, april 1974).

  De naam Tjokronegoro komt onder de Javaanse regenten veelvuldig voor (Banjoemas, Blora, Koedoes, Patjitan, Ponorogo, Poerwokerto, Poerworedjo, Sidoardjo, Soerabaja).

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve

  in reply to: Familie Keijser #4624
  DennisWeb master
  Participant

  Een correctie op mijn eerdere bericht.

  De M.E. Keijser die trouwde met A.G.K. Bervoets behoorde vermoedelijk tot een andere familie Keijser.
  A.G.K. Bervoets was waarschijnlijk Adolf Gustaaf Karel Bervoets, geb. 13 juni 1906 en erk. Cheribon 1906 (zie opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1907, 49). Hij werd erkend samen met kennelijk zijn tweelingbroer Paul Frederik George Bervoets, geb. 13 juni 1906. Hun erkenner was vermoedelijk C.W.M. Bervoets, employé van de suikeronderneming Soera Winangoen bij Ploembon (Cheribon).

  “Mijn” M.E. (Maria Elisabeth) Keijser werd geboren te Madioen op 9 april 1892. Te Malang (Pasoeroean) overleed op 1 okt. 1902 het kind Maria Elizabeth Keijser.

  in reply to: Familie Keijser #4620
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Henk,
  Dank voor je snelle reactie. Zou je mijn e-mailadres aan je contactpersoon wilen doorgeven. Ik ben uiteraard ook geïnteresseerd in de gegevens over de nakomelingen van Hein Keijser. Hij komt ook in mijn gegevens voor (alleen naam en geboortedatum en namen ouders)
  Ikzelf stam af van Anna Davemann (mw. Litan) (mijn overgrootmoeder), een zuster van Rika Davemann (mw. Keijser). Mijn grootmoeder (mw. Burgemeestre-Litan) (geb. 1886) en Hein (geb. 1904) zijn neef en nicht. Je contactpersoon en ik zijn dus familie van elkaar en ongeveer even oud, hoewel ik tante tegen haar moet zeggen.
  Alvast dank voor je medewerking.
  Vgr., Roel.

  in reply to: Irma Heijne geb. 4-12-1900 te Semarang #4297
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Jo Steijns,

  Je laatste vraag is simpel te beantwoorden als je bij het Centraal Bureau voor Genealogie de persoonskaart opvraagt van Johanna Adriana Heijne.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve.

  in reply to: Ten Cate-Brinkman #4194
  DennisWeb master
  Participant

  Beste Nanny,

  Misschien vertel ik je niets nieuws, maar als zij na 1949 naar Nederland is gekomen, zijn er van haar gegevens aanwezig in het Oud-Paspoortarchief van de Nederlandse ambassade te Djakarta. Die kun je bij het Centraal Bureau voor Genealogie opvragen. En als zij in Nederland is overleden, berust er van haar bij het CBG ook een persoonskaart. Is eveneens op te vragen.

  Vriendelijke groet,
  Roel.

  in reply to: Roest #4192
  DennisWeb master
  Participant

  http://www.geni.com geeft als overlijden Bogor aug. 1929. Hij zou geboren zijn omstr 1868.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 151 total)